1. Съева, Св., Ангелина Бекярова (2014)  Билингвизъм в условията на нарушен слух , сп. "Чуждоезиково обучение" 2014: стр. 654-669 https://azbuki.bg/editions/journals/foreign/fltcont012013-2/26-languages/foreignarticle/1482-cheo062014#art03

2. Попкочев, Т., ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ ОТ МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

3. Димитров, Д., Интерактивна методика за изучаване на умножение и деление на числата до 1 000

4. Димитров, Д., Интерактивна методика на обучение по математика в началните класове

5. Димитров, Д.,ФОРМИРАНЕ НА ПОНЯТИЕ ЗА АЛГОРИТЪМ И РАЗВИТИЕ НА АЛГОРИТМИЧНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕФОРМИРАНЕ НА ПОНЯТИЕ ЗА АЛГОРИТЪМ И РАЗВИТИЕ НА АЛГОРИТМИЧНИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

6. Димитров, Д., Класификация на задачите, според дейността на учениците, за развитие на алгоритмични умения

7. Ковачка, Ю., Мотивация, условия за самомениджмънт и екипна работа в практическото обучение на специалност "Социална педагогика"