Година Име Академична длъжност - ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
2013 Невяна Докова Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 07.07.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.2 Педагогика/Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Факултет по педагогика за избора на ас. д-р Невяна Докова Докова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 23 от 23.10.2013 година, и утвърден със заповед на Ректора №3043/04.11.2013 г.
2017 Стефан Кинов Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../ Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Фкултета по педагогика за избора на ас. д-р Стефан Дианов Кинов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 08 от 19.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1476/23.06.2017 г.
2017 Илия Канелов Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../ Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Фкултета по педагогика за избора на ас. д-р Илия Любомиров Канелов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 08 от 19.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1477/23.06.2017 г.
Година Име Академична длъжност - ДОЦЕНТ
2011 Евгени Кавдански Обявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултета по Педагогика за избора на гл. ас. д-р Евгени Асенов Кавдански за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1290/20.06.2011г.
2011 Красимира Марулевска Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Красимира Теофилова Марулевска за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 22.02.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №337/01.03.2012г.
2011 Диана Митова Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Диана Стойчева Митова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 07.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3117/16.12.2011г.
2014 Валери Цветков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание (Спортни игри-футбол)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Валери Николов Цветков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.
2014 Даниела Томова Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...(Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Даниела Иванова Томова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.
2014 Иван Глушков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на гл. ас. д-р Иван Костадинов Глушков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 25.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №489/04.03.2014г.
2014 Николай Цанков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (образователни теории и технологии)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Николай Сашков Цанков, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №2909/27.10.2014г.
2017 Димитър Томов Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Тенис
  Евгени Кавдански Обявен конкурс в ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултета по Педагогика за избора на гл. ас. д-р Евгени Асенов Кавдански за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1290/20.06.2011г.
    Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Красимира Теофилова Марулевска за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 22.02.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №337/01.03.2012г.
  Диана Митова Oбявен конкурс в ДВ, бр. 55 от 19.07.2011 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Диана Стойчева Митова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 4 от 07.12.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №3117/16.12.2011г.
2014 Валери Цветков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание (Спортни игри-футбол)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Валери Николов Цветков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.
2014 Даниела Томова Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...(Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Даниела Иванова Томова за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 27 от 19.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №414/24.02.2014г.
2014 Иван Глушков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 88 от 08.10.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве и спорт" за избора на гл. ас. д-р Иван Костадинов Глушков за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 7 от 25.02.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №489/04.03.2014г.
2014 Николай Цанков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (образователни теории и технологии)), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на гл. ас. д-р Николай Сашков Цанков, за заемане на академична длъжност „Доцент”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №2909/27.10.2014г.
2017 Димитър Томов Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Тенис
Година Име Академична длъжност - ПРОФЕСОР
2011 Добринка Тодорина Oбявен конкурс в ДВ, бр. 90 от 16.11.2010 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 30 от 14.06.2011 година, и утвърден със заповед на Ректора №1291/20.06.2011г.
2012 Невена Филипова Oбявен конкурс в ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (История на педагогиката и българското образование), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Невена Славева Филипова, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 10 от 26.09.2012 година, и утвърден със заповед на Ректора №2307/03.10.2012г.
2014 Маргарита Колева Oбявен конкурс в ДВ, бр. 97 от 08.11.2013 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2 Педагогика (Педагогика на взаимодействието дете-околна среда), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Маргарита Христова Колева, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 29 от 09.04.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №1126/16.04.2014г.
2014 Сашко Плачков Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...(Методика на технологичното обучение), решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д-р Сашко Кръстев Плачков, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 35 от 22.10.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №2907/27.10.2014г.
2014 Ваня Георгиева Обявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 01.07.2014 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието/Организация и управление на образованието, решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на доц. д.н. Ваня Спасова Георгиева, за заемане на академична длъжност „Професор”, Протокол № 36 от 19.11.2014 година, и утвърден със заповед на Ректора №3436/25.11.2014 г.