Вътрешно финансирани проекти

Вътрешно финансирани проекти 2013г. – 2014 г.
(Наредба 9)

1. „Мотивационна динамика и интерес на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение по договор SRP- B13/13 с ръководител доц. д-р Сашко Плачков (Катедра „Технологично обучение и професионално образование“).

  2. „Диагностициране на спортно-техническите умения, знания и спортни интереси на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски по договор SRP- B14/13 с ръководител доц. д-р Евгени Кавдански (Катедра „Теория и методика на физическото възпитание).

Външно финансирани проекти

Проект: Усъвършенстване на подготовката, квалификацията и системата за кариерно развитие на педагогическите специалисти в съвременната образователна система

Основна информация - Година на изпълнение: 2016 г.

Ръководител на проекта: Доц. д-р Траян Попкочев

Резюме на проекта: Научно-изследователската дейност в рамките на настоящия проект е насочена към изследване на проблема за професионалното развитие и кариерното израстване на педагогическите специалисти в съвременната образователна система. Подготовката и квалификацията на педагогическите кадри е перманентен процес на професионално развитие и усъвършенстване. Цялостната дейност, свързана с квалификацията и кариерното израстване на педагогическите специалисти в нашата страна в съвременния етап от развитието на образователната ни система, се осъществява в съответствие с утвърдилите се в международен план тенденции в развитието на образованието на възрастните.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: Регионално управление на образованието – Благоевград и Регионално управление на образованието – Кюстендил.

 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Външно финансирани проекти 2013 г. – 2015 г.

(Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“)

1.     „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски“ по договор BG051PO001-4.3.04-0063 с ръководител доц. д-р Траян Попкочев (Катедра „Педагогика“).

2.     „Педагогически ресурси и иновации в обучението – регионални изисквания и перспективни европейски тенденции“ по договор BG051PO001-3.1.07-0065 с ръководител доц. д-р Маргарита Колева(Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“).

3.     „Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца“ по договор BG051PO001-4.1.05-0189 с ръководител доц. д-р Красимира Марулевска(Катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“).

4.     „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (Благоевград) – инвестиция за бъдещето“ по договор  BG051PO001-3.1.09-0012 с ръководител проф. д.н. Добринка Тодорина (Катедра „Педагогика“).