• ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ
 •  Александрос Петрос Хадзоглу - предстояща публична защита на тема : “Обучение по информационни технологии за ученици с умствена изостаналост в прогимназиална училищна степен“  - 17.01.2020 година - 13:00 часа, зала 1412, научен ръководител доц. д. н. Милен Замфиров
 •  Елени Евангелос Парасху - предстояща публична защита на тема: „Усъвършенстване на учебната среда за ученици с умствена изостаналост – психологически и педагогически аспекти“  - 10.01.2020 година - 13:00 часа, зала 1412, научен ръководител доц. д. н. Милен Замфиров
 • Петя Ангелова Костова - Предстояща публична защита на тема: „Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове“  - 27 септември 2019 година – 11:00 ч., зала 1412, научен ръководител проф. д.н . Добринка Тодорина
 • Надзифе Асимова Чангалова - тема: „Формиране на отношение към природата като ценност на културата (предучилищна възраст)“  -   08 юли 2019 г. , 11.00 ч. в зала 1114, научен ръководител проф. д.н. Елка Янакиева
 • Атанасиос Димостенис Катерис - тема: "Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната активност на деца с умствена изостаналост" - научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, докторска програма "Специална педагогика" - 24 януари 2019 г., 11.00 ч. в зала 1412 на УК-1
  Анастасия Димитриос Карадзоглу - тема: "Дидактически модели в обучението на деца от аутистичния спектър (13-16 годишна възраст" - научен ръководител проф. д.н. Добринка Тодорина, консултант гл.ас. д-р Милена Левунлиева, докторска програма "Специална педагогика" - 24 януари 2019 г., 13.00 ч. в зала 1412 на УК-1
  Василики Стефанос Кючуки - тема: "Ефекти на адаптирани текстове по литература към учебното съдържание при развитието на деца от аутичния спектър" - научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев, консултант гл.ас. д-р Светослава Съева, докторска програма "Специална педагогика" - 28 януари 2019 г., 10.00 ч. в зала 1412 на УК 1
 • На 28.09.2018г. от 10,30 ч. в Заседателна зала 1412 се проведе защита на дисертационен труд на тема:
  „ЕФЕКТНА МУЗИКАЛНИТЕ СТИМУЛИ ВЪРХУ ЛИЦЕВОТО ИЗРАЖЕНИЕ  НА ЕМОЦИИТЕ  ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН (НА 7-12 ГОДИНИ)“,
  разработен от Параскеви Мораити -- докторант редовна форма на обучение от Република Гърция във Факултета по педагогика, катедра "Педагогика"; 
  Научен ръководител проф. д.н. Добринка Тодорина; консултант гл. ас. д-р Светослава Съева.
 • На 06.07.2018 г. от 10:30 ч.  в зала 1412 на УК 1, ЮЗУ "Неофит Рилски" ще се проведе публична защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" на тема: "Проектната дейност в обучението по математика в трети клас" с автор Радослава Топалска. 
 • На 30.03.2018 г. от 13:00 ч. в зала 1412 на УК 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски" се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" на тема: "Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда" с автор Райна Стойчева. 
 • На 18 май 2018 г. от 13.00 ч. в зала 1412 на УК 1 се проведе публична защита на дисертационен труд на тема: "Стрелковата подготовка в биатлона (контрол и система на подготовка при висококвалифицирани биатлонисти" ) с автор редовен докторант Михайл Иванов Клечоров.
 • На 08 юни 2018 г. от 11.00 ч. в зала 1412 се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема: "Приложение на информационните и комуникационните технологии в образованието на деца с лека степен на умствена изостаналост", разработен от Евстратиос Атанасиос Панделис с научен ръководител доц. д-р Николай Цанков.
 • На 20.06.2018г. от 9:00 часа в 1413 зала ще се проведе апробация на дисертационен труд на тема: „Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години)“, разработен от докторант на катедра „Педагогика“, Факултет по педагогика, редовна форма на обучение – Параскеви Мораити (от Гърция), с научен ръководител проф. д.н. Добринка Тодорина и консултант гл. ас. д-р Светослава Съева.