БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление 1.2. Педагогика

▪ Предучилищна и начална училищна педагогика

▪ Начална училищна педагогика и чужд език

▪ Предучилищна педагогика и чужд език

▪ Социална педагогика

▪ Специална педагогика

 

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

▪ Физическо възпитание и спорт

Повече информация: https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse/82-bprogrammescat/101-bprogramsbgart

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Образователен мениджмънт

▪ Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение

▪ Социално-педагогическа превенция и консултиране

▪ Предучилищна и начална училищна педагогика

▪ Педагогика за надарени деца

▪ Предучилищна педагогика

▪ Начална училищна педагогика

▪ Интеркултурно образование

▪ Предучилищна музикална педагогика

▪ Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

▪ Специална педагогика

▪ Физическо възпитание и спорт

  • Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици
  • Спортна анимация в училище

Повече информация :  https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg