Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се във висшите училища. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на съответния университет.
В Югозападен университет "Неофит Рилски" Студентският съвет е конституиран като изразител на учащите се в него и осъществява своя самостоятелна дейност от 1995 година.

Сред членовете на съвета има представители на всеки факултети и  колежи, като броят им се определя на квотен принцип пропорционално на броя на студентите и докторантите в университета. Работата в Студентския съвет на ЮЗУ е организирана на три нива - ОС на Студентски съвет, Управителен съвет  и Председател.
Студентският съвет на ЮЗУ цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия.

Студентският съвет има право:

  • да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;
  • да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  • да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  • да участва в управлението на студентските общежития;
  • да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите.
  • да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.

Повече информация : http://www.swu.bg/university-profile/students-council.aspx