Студентският съвет е единственият законоустановен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се във висшите училища. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на съответния университет.
В Югозападен университет "Неофит Рилски" Студентският съвет е конституиран като изразител на учащите се в него и осъществява своя самостоятелна дейност от 1995 година.

Сред членовете на съвета има представители на всеки факултети и  колежи, като броят им се определя на квотен принцип пропорционално на броя на студентите и докторантите в университета. Работата в Студентския съвет на ЮЗУ е организирана на три нива - ОС на Студентски съвет, Управителен съвет  и Председател.
Студентският съвет на ЮЗУ цели да защитава принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, както и утвърждаването на университетската автономия.

Студентският съвет има право:

Повече информация : http://www.swu.bg/university-profile/students-council.aspx