Eвропейската програма за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма "Еразъм+" включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 

Повече информация : 1. http://www.swu.bg/media/416027/erasmus2016.pdf

                                  2. http://www.swu.bg/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus.aspx

                                  3. Мобилност ERASMUS Факултет по педагогика

                                  4. Участие на Йоана Зашева по програма Еразъм + 2017 година

                                  5. Информация за обучение на английски език на чуждестранни студенти във Факултет по педагогика

                                  6. Интервю с д-р Ана Руна - 22 и 23 април 2019 г. 

                                  7. Посещение на проф. Хосе Рейс  - 24 септември 2019 година