Продължаващо обучение

Центърът за продължаващо обучение към Факултета по педагогика предлага следните форми за следдипломна педагогическа квалификация:

  1. Специализации за допълнителна или нова професионална квалификация;
  2. Специализирани курсове за допълнителна професионална подготовка;
  3. Краткосрочни тематични курсове, семинари и индивидуални консултации.

Предложените форми за квалификация могат да се провеждат в Центъра за продължаващо обучение, в училища, фирми, организации.

Специализантите в ЦПО се обучават в задочна форма на обучение.

След успешно завършване на обучението участниците получават документи в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 ПМС № 215/2004):

  • свидетелство
  • удостоверение
  • сертификат

Повече информация: 1. Мисия и правилник на Центъра за продължаващо обучение

                                           2. Информационен каталог 2017 година

                                           3. Квалификационни курсове