ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА СТУДЕНТИ: 

Филипова, Н. Иновационни аспекти в управлението

Филипова, Н. Неофит Рилски – родолюбец, книжовник и педагог – новатор

Филипова, Н. Образователна администрация и управление на образованието – традиции и иновации

Колев,Й. (2007). Ангел Узунов

Колев, Й. (2005). Константин Величков-творец и държавник

Колев, Й. (2009). Педагогически възгледи на министрите на народното просвещение

Колев, Й. Приносите на министър Иван Д. Шишманов

Проф. д. н. Йордан Колев СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ – ЗА АНГЕЛ УЗУНОВ И ЗА ЖИВОТА БЕЗ МЕЖДУЧАСИЯ

Попкочев, Т., Подготовката на детето за училище : една интерпретация по Джон Дюи 

Попкочев, Т. (2010) Методът на конкретните ситуации (case study) в подготовката на педагози. В: Интерактивните методи в съвременното образование

Попкочев, Т. (2011) Сътрудничество семейство – училище

Попкочев, Т. (2009) Към феномена „бягство на родителите от възпитание“

Попкочев, Т. (2010) Противоречия и методически похвати в обучението по ИКТ в І-ІV клас

Попкочев, Т. (2001) Относно методите на обучение и качеството на университетското образование

Попкочев, Т. (2010) Училището като обект на организационна диагностика

Попкочев, Т. (2002) Частното училище в публичното пространство

Попкочев, Т. (2003) За стила на отношения и стратегиите на възпитание в ромското семейство

Попкочев, Т. (1995) Хуманното педагогическо послание на Ерих Фром

Сотирова, М. (2002). Диагностика и стимулиране на детската нестандартност

Сотирова, М. (2002). Индустриалното образование в ерата на постиндустриализма

Сотирова, М. (2010). Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда

Сотирова, М. (2010) Интеркултурни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност

Сотирова, М. (2010). Интеркултурност и идентичностни трансформации – образователни проекции

Сотирова, М. (2011). Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство

Терзийска, П. Студентите със специални образователни потребности – един малко познат свят

Тодорина, Д. (2011). Общи организационни форми на обучение

Тодорина, Д. (2011). Иновационни практики на европейски неправителствени организации в подкрепа на талантливите деца и младежи

Тодорина, Д. (2010). Създаване на интерактивна образователна среда

Тодорина, Д. (2007). Варианти на личностноориентирани технологии за обучение

Тодорина, Д. (2011). Иновационни практики на европейски неправителствени организации в подкрепа на талантливите деца и младежи

Тодорина, Д. (2005). Характеристика на педагогическото общуване

Тодорина, Д. Научен проект „Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование“

Тодорина, Д. (2011). Изследователска програма за подготовка на бъдещи учители за идентификация и развитие на надарени деца

Тодорина, Д. (2010). Съдържание на обучението

Тодорина, Д. (2010). Учителят като мениджър на класа

Ангел Узунов, ЖИВОТ БЕЗ МЕЖДУЧАСИЯ, Част1

Ангел Узунов, ЖИВОТ БЕЗ МЕЖДУЧАСИЯ, Част2

Янакиева, Е., Домът на алпийския тритон - настояще и бъдеще

Янакиева, Е., Аз съм потокът а ти реката, в която се вливам

Янакиева, Е., Китаев-Смык Л.А. Стресс и психологическая экология. – ж. Природа. - 1989. – кн.7. - с.98 – 105

Янакиева, Е., ИГРАТА И НЕЙНАТА РОЛЯ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

Янакиева, Е., Конспект по теория на антивъзпитанието

Янакиева, Е., Формиране на екологическа култура у децата от предучилищна възраст

Янакиева, Е., Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст

Янакиева, Е, Дете-заобикаляща среда. Тестове за диагностика на екологосъобразността на отношенията

Янакиева, Е., Теоретико-методически модел за екологическо възпитание на децата от предучилищна възраст

Янакиева, E., Никола Живков 1887