Преподавателите – групови отговорници по курсове и специалности както следва:

 1. I. ОКС „Бакалавър“
 2. 1. Социална педагогика:
 • I курс – гл. ас. д-р Юлияна Ковачка
 • II курс – ас. Елена Кондева
 • III курс – гл. ас. д-р Марияна Шехова
 • IV курс – доц. д-р Николай Цанков
 1. 2. Педагогика и образователен мениджмънт:
 • I курс – доц. д. н. Лидия Цветанова-Чурукова
 • II курс – доц. д-р Веска Гювийска
 • III курс – проф. д-р Невена Филипова
 • IV курс – доц. д-р Снежана Попова
 1. 3. Специална педагогика:
 • I курс – доц. д-р Пелагия Терзийска
 • II курс – ас. Мария Младенова
 • III курс – доц. д-р Мая Сотирова
 • IV курс – гл. ас. д-р Милена Левунлиева
 1. 4. Физическо възпитание и спорт:
 • I курс – гл. ас. д-р Илия Канелов
 • II курс – гл. ас. д-р Невяна Докова
 • III курс – гл. ас. д-р Стефан Кинов
 • IV курс – доц. д-р Даниела Томова
 1. 5. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП:
 • I курс – доц. д-р София Дерменджиева
 1. 6. Специалности ППЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП:
 • II курс - гл. ас. д-р Славейка Златева
 1. 7. Специалност Предучилищна педагогика и чужд език:
 • III курс и IV курс - доц. д-р Веска Вардарева
 1. 8. Специалност Начална училищна педагогика и чужд език:
 • III курс и IV курс - доц. д-р Красимира Марулевска
 1. 9. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /РО/:
 • III курс и IV курс - доц. д-р Нино Михайлов
 1. 10. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /ЗО/:
 • I курс и II курс – ас. д-р Цветомира Иванова
 1. 11. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /ЗО/:
 • III курс и IV курс – ас. д-р Валентина Чилева
 1. II. ОКС „Магистър“
 2. Образователен мениджмънт /на български език/:
 • проф. д-р Ваня Георгиева
 • гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова
 1. Образователен мениджмънт /на английски език/:
 • проф. д-р Ваня Георгиева
 • ас. Елена Кондева
 1. Специална педагогика /на български език/:
 • доц. д-р Пелагия Терзийска
 • гл. ас. д-р Милена Левунлиева
 1. Специална педагогика /на английски език/:
 • доц. д-р Пелагия Терзийска
 • ас. Елена Кондева
 1. Социална превенция и консултиране:
 • доц. д-р Снежана Попова
 1. Информационни технологии при обучението в НУВ:
 • доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
 1. Педагогика за надарени деца:
 • доц. д-р Веска Гювийска
 1. Предучилищна педагогика - научен ръководител проф. д.н. Елка Янакиева, административен отговорник – гл. ас. д-р Блага Джорова
 2. Начална училищна педагогика - научен ръководител и административен отговорник доц. д-р Янка Стоименова
 3. Предучилищна и начална училищна педагогика – научен ръководител и административен отговорник – доц. д-р София Дерменджиева
 4. Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение - научен ръководител и административен отговорник доц. д-р Мариана Балабанова
 5. Предучилищна музикална педагогика:
 • доц. д-р Веска Вардарева
 1. Интеркултурно образование:
 • доц. д-р Анастасия Пашова
 1. Физическо възпитание и спорт:
 • доц. д-р Даниела Томова