катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"

катедра "Теория и методика на физическото възпитание"

катедра "Управление на образованието и специална педагогика"

катедра "Социална педагогика"