1. Правила за организиране на практическото обучение на студентите в област на висше образование "Педагогичски науки"

2ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

3. Индивидуален план на докторанта - задочна форма на обучение

4. Индивидуален план на докторанта -редовна форма на обучение

5Организация на учебния процес със студенти в ОКС „Бакалавър“, обучаващи се по индивидуален план

6. Концепция за изграждане и функциониране на методически кабинети при Факултета по педагогика

7. Стандарти за структура, съдържание, оформяне и защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър

8. Правила за организиране на практическата практика на студентите от МП "Специална педагогика" 

9. Правила за списване и издаване на Годишник на Факултета по педагогика